حقوق حاکم بر شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی از نگاه یک نویسندهبه گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، یکی از مشخصه های دنیای کنونی را می توان قدرت تاثیرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی دانست. بر این اساس امروزه رسانه ها می توانند فرهنگ و خواسته های افراد را شکل داده و حتی برای آنها ایجاد نیاز کنند. تاثیر گذاری وسیع و غیرقابل انکار رسانه ها به گونه ای است که کنترل رسانه ای جهت به دست گرفتن افکار عمومی به یکی از دلمشغولی های حکومت های ملی تبدیل شده است.
در این میان رادیو و تلویزیون به خاطر طیف وسیع مخاطب، سرعت نفوذ و سهولت استفاده نقش بسیار موثر و سازنده ای در قدرت نفوذ به عمق افکار و احساسات مردم دارد و از این جهت همواره مورد حساسیت و توجه قرار داشته است.
طی سالهای اخیر دو اصل چهل و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیرامون رادیو و تلویزیون است، همواره محل بحث و گفت و گو و اختلاف نظر میان صاحبنظران عرصه حقوق، ارتباطات و رسانه از یک سو و نهادهای قانونگذارو اجرایی از سوی دیگر بوده است.
حقوق حاکم بر شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی به فراخور موضوع با حفظ نگاه حقوقی، برخی از عواملی که سبب تداوم انحصار و آسیب های آن گشته را بررسی کرده و سپس به تشریح چگونگی تشکیل آن می پردازد.
مولف کوشیده است تا امکان تشکیل شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. از این رو برای تبیین بهتر مساله به ریشه یابی دلایل تداوم انحصار دولتی و از طرف دیگر پیش بینی چالش های احتمالی ناشی از تشکیل این شبکه ها را بررسی کرده است.
البته آن چیزی که ضرورت وجود ایده محوری پژوهش را برجسته می کند، ساخت و پرداخت ادبیات و نظریات این گونه پژوهش های کاربردی است که سبب می شود برنامه ریزان و دست اندرکاران، اشراف بیشتری به موضوع داشته باشند و با اطلاع از پیامدهای نامطلوب انحصار، با توجه به نیازهای جامعه امروز به تصمیم گیری در این مورد بپردازد.
نویسنده در پیشگفتار کتاب می نویسد: براساس یافته های پژوهش علاوه بر وجود مبانی حقوقی و آزادی های سیاسی که دستیابی به این فناوری ها را جزء حقوق در جوامع دموکراتیک می شناسد، با تفسیر موسع از ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و با توجه به سایر دلایل قانونی امکان تشکیل شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران وجود دارد. این امر در حالی است که مقابله با آسیب هایی که استفاده از شبکه های ماهواره ای بر افراد جامعه ما تحمیل می کند و همچنین سایر عوامل سیاسی، اقتصادی و سازمانی ضرورت دستیابی به این فناوری را توجیه می کند.

**سازماندهی کتاب
این کتاب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومیِ نگارنده است. این اثر در سه فصل تدوین شده است که به لحاظ رعایت یکپارچگی اثر هر فصل شامل سه مبحث و در تقسیمات جزئی تر به گفتار و بند ختم شده است.
فصل نخست به پرسش هایی همچون سابقه تشکیل شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی، نظام کنونی اداره رادیو و تلویزیون در ایران و منابع حقوقی اداره رادیو و تلویزیون پرداخته است. بر این اساس نویسنده در فصل نخست گذشته و حالِ رادیو و تلویزیون کنونی در ایران را به طور مفصل بررسی کرده است.
در فصل دوم مبانی نظری که آزادی تشکیل شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی را توجیه می کند را مد نظر قرار داده است. در این فصل مولف در سه مبحثِ حقوق و آزادی های مرتبط با آزادیِ تشکیل شرکت های رادیو و تلویزیون خصوصی، مقوله خصوصی سازی و تامین استقلال رادیو و تلویزیون بحث خود را پیش برده است.
همچنین در فصل سوم به عنوان فصل نهایی اثر با نگاهی عملی تر، علل انحصاری حاکم بر رادیو تلویزیون و توجیه ضرورت رفع آن را بررسی کرده است.
نویسنده مباحث این فصل را در سه مبحث تنظیم کرده است. مبحث نخست به طرح مساله رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران پرداخته و آن را طی سه گفتار بررسی کرده است. مبحث دوم راجع به چشم اندازهای آینده این رسانه ها در صورت بروز چالش و راهکارهایی برای جلوگیری از آن ها پرداخته است. در نهایت مبحث سوم سعی دارد تا روش سایر کشورها رادر داشتن هر دو رسانه عمومی و خصوصی به جهت استفاده از تجربیات آن ها و غنا بخشیدن به اثر مطرح کند.
به رغم مطرح شدن فراوان بحثِ تاسیس شبکه های رادیو تلویزیون در رسانه ها و اهمیت آن، این مورد و زوایای مختلف آن کمتر در پژوهش های آکادمیک مورد مطالعه قرار گرفته اند. با این حال، این کتاب به نوعی از دریچه علمی به موضوع نگاه انداخته است.

پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید